Hotline: 09036356899 Email: binhdinhgia1102@gmail.com
    

 


Giáo trình cơ bản hệ phổ thông

18:41 | 12/07/2017

GIÁO TRÌNH CƠ BẢN 7 HÀNG ĐAI

CỦA MÔN PHÁI BÌNH ĐỊNH GIA

(Từ đai đen đến đai đỏ nhất đẳng)


Giáo trình dưới đây được Môn phái Bình Định Gia thiết kế dành cho chương trình học võ hệ cơ bản phổ thông với thời gian khoảng 4 năm. Sau thời gian trên, tùy thuộc vào năng lực và trình độ cũng như đạo đức, tư cách của mỗi võ sinh, Môn phái Bình Định Gia sẽ tiếp tục đào tạo tiếp với chương trình học - luyện - thực hành võ với trình độ cao hơn theo hệ  thống gia truyền của dòng họ.
TT

Diễn giải

Bài tập quy định

Yêu cầu

Bổ trợ

1

Đai đen lên đai trắng:

Thời gian tập từ tháng thứ 1 đến tháng thứ 6

Tuần tập 2 buổi

1.   Song luyện tay

2.   Trung bình tấn cút

3.   Đinh tấn cút

4.  Ngũ hành quyền

5.  Chảo mã quét

6.   Pháp cước

7.  Tấn chiến đấu

8.  Chân lực 2

9.   Chân lực 6

10. Hầu quyền

Môn sinh phản xạ tốt các động tác của bài học  với tiếng động.

1.   Kỹ thuật gạt, đỡ tay với tay, tay với chân.

2.   Kỹ thuật gạt đỡ và phản đòn bằng tay.

3.   Kỹ thuật di chuyển gạt, đỡ, phản đòn.

4.   Kỹ thuật khác do chủ nhiệm võ đường  thực hiện.

2

Đai trắng lên đai xanh

Thời gian tập từ tháng thứ 7 đến  tháng thứ 12

Tuần tập 2 buổi

1.  Ôn lại bài cũ

2.  Mưu tẩy diện

3.  Phân thức liên hoàn 2 

4.  Lục thổ tấn

5.  Kỹ thuật sử dụng trường côn.

6.  Tập đòn độc lập (2 đòn tay, 2 đòn chân)

Môn sinh thể hiện tốt về tấn pháp, thủ pháp, thân pháp, nhãn pháp trong khi đi quyền.

1.  Kỹ thuật gạt, đỡ bằng tay và phản đòn bằng chân.

2.  Kỹ thuật di chuyển gạt đỡ bằng tay và phản đòn bằng chân.

3.  Kỹ thuật khác do chủ nhiệm võ đường thực hiện.

3

Đai xanh lên đai tím.

Thời gian tập từ tháng thứ 13 đến  tháng thứ 18

Tuần tập 2 buổi

1.  Ôn lại bài cũ

2.  Pháp tay 1

3.  Côn thái sơn;

4.  Quyền cơ bản tay 1

5.  Thượng mã quyền

6.  Tập đòn độc lập (3 đòn tay, 3 đòn chân)

7.  Tập phản xạ nhãn pháp

8.  Đấu tự do 1 đánh 1

Môn sinh thể hiện tốt về tấn pháp, thủ pháp, thân pháp, nhãn pháp, tốc độ, sức mạnh trong khi đi quyền.

1.  Kỹ thuật gạt, đỡ, tránh đòn, phản đòn bằng tay, chân.

2.  Kỹ thuật dử đòn bằng tay ra đòn bằng chân.

3.  Kỹ thuật bắt, khóa đòn tay đối phương.

4.  Kỹ thuật khác do chủ nhiệm võ đường thực hiện.

4

Đai tím lên đai vàng

Thời gian tập từ tháng thứ 19 đến  tháng thứ 24

Tuần tập 2 buổi

1.  Ôn lại bài cũ

2.  Quyền căn bản tay 2

3.  Mai dân

4.  Pháp tay 2

5.  Côn trận

6.  Tập đòn độc lập (3 đòn tay, 3 đòn chân)

7.  Tập phản xạ nhãn pháp, thân pháp.

8.  Đấu tự do 1 đánh 1.

Môn sinh thể hiện tốt về tấn pháp, thủ pháp, thân pháp, nhãn pháp, tốc độ, sức mạnh và phân bố lực trong khi đi quyền.

1.   Kỹ thuật tránh đòn bằng thân pháp, dịch chuyển.

2.   Kỹ thuật phá trụ đối phương.

3.   Kỹ thuật  dử đòn bằng chân ra đòn bằng tay.

4.   Kỹ thuật khác do chủ nhiệm võ đường thực hiện.

5

Đai vàng lên vàng đỏ

Thời gian tập từ tháng thứ 25 đến  tháng thứ 31

Tuần tập 2 buổi

1.   Ôn lại bài cũ

2.   Lão mai

3.   Pháp 3

4.   Điểm hoa kiếm

5.   Kim ngưu

6.   Tập đòn độc lập (3 đòn tay, 3 đòn chân)

7.   Đấu tự do 1 đánh 1

Môn sinh thể hiện tốt về tấn pháp, thủ pháp, thân pháp, nhãn pháp , tốc độ, sức mạnh và phân bố lực, độ bền và sức dẻo của đòn thế trong khi đi quyền.

1.  Kỹ thuật tránh đòn, gạt đỡ trong khi tấn công.

2.  Kỹ thuật phòng thủ và  ra đòn liên tiếp.

3.  Kỹ thuật bẫy đòn.

4.  Kỹ thuật khác do chủ nhiệm võ đường thực hiện.

6

Đai vàng đỏ lên đỏ

 

Thời gian tập từ tháng thứ 32 đến  tháng thứ 37

Tuần tập 2 buổi

1.  Ôn lại bài cũ

2.  Đoản côn 1

3.  Nhị tinh quyền

4.  Long hoa đao pháp

5.  Tập đòn độc lập (3 đòn tay, 3 đòn chân)

6.  Tập phản xạ nhãn pháp, thân pháp, thủ pháp, tấn pháp, cước pháp

7.  Đấu tự do 1 đánh 2

Môn sinh thể hiện tốt về tấn pháp, thủ pháp, thân pháp, nhãn pháp, tốc độ, sức mạnh và phân bố lực, độ bền và sức dẻo của đòn thế trong khi đi quyền.

1.   Kỹ thuật áp sát đối phương và ra đòn trong phạm vi hẹp.

2.   Kỹ thuật dẫn dụ đối phương ra đòn.

3.   Kỹ thuật ứng chiến bằng binh khí với binh khí.

4.   Kỹ thuật khác do chủ nhiệm võ đường thực hiện.

7

Đai đỏ- Nhất đẳng

Thời gian tập từ tháng thứ 38 đến  tháng thứ 49

Tuần tập 2 buổi

1.  Ôn lại bài cũ

2.  Thân pháp

3.  Cùi trỏ

4.  Sơ đẳng xà quyền

5.  Đại đao Quan Vân Trường

6.  Bài Sa hoa thương hoặc Ngũ tinh côn

7.  Tập đòn độc lập (3 đòn tay, 3 đòn chân)

8.  Tập thiền (điều thân, điều khí)

9.  Đấu tự do 1 đánh 2

Môn sinh thể hiện tốt về tấn pháp, thủ pháp, thân pháp, nhãn pháp, tốc độ, sức mạnh và phân bố lực, độ bền và sức dẻo của đòn thế trong khi đi quyền.

Phương pháp và kỹ năng biểu diễn quyền thuật.

1.  Kỹ thuật luyện tập công phu.

2.  Kỹ thuật phòng thủ, phản công trước đám đông.

3.  Kỹ thuật sơ cứu.

4.  Kỹ thuật công phá.

5.  Kỹ thuật dùng nhu chế cương.

6.  Kỹ thuật sử dụng đòn điểm.

7.  Kỹ thuật khác do chủ nhiệm võ đường thực hiện.