Hotline: 09036356899 Email: binhdinhgia1102@gmail.com
    

 


GIÁO TRÌNH CƠ BẢN

16:51 | 22/11/2019

Giáo trình này được biên soạn dành cho mọi lứa tuổi học theo hệ phổ thông với thời gian học khoảng 40 - 50 tháng, mỗi tháng 8 buổi, mỗi buổi từ 1.5 đến 2 giờ

Sau một thời gian học và hoàn thành hệ thống phổ thông và vượt qua các kỳ thi lên đai để đạt được Đai Đỏ nhất đẳng thì các võ sinh này sẽ được đưa về Môn phái Bình Định Gia để các thầy dậy và huấn luyện theo hệ thống riêng gia truyền của dòng họ Trần Hưng

   

TT

Diễn giải

Bài tập quy định

Yêu cầu

Bổ trợ

1

Đai đen lên đai trắng:

Thời gian tập từ tháng thứ 1 đến tháng thứ 6

Tuần tập 2 buổi

1.    Song luyện tay.

2.   Trung bình tấn cút.

3.    Đinh tấn cút.

4.    Ngũ hành quyền.

5.   Trảo mã quét.

6.   Pháp cước.

7.   Tấn chiến đấu

8.   Chân lực sáu.

9.   Chân lực hai.

10. Hầu quyền

Môn sinh phản xạ tốt các động tác của bài học với tiếng động

1.   Kỹ thuật gạt, đỡ tay với tay, tay với chân

2.   Kỹ thuật gạt đỡ và phản đòn bằng tay

3.   Kỹ thuật di chuyển gạt, đỡ, phản đòn

4.   Kỹ thuật khác do chủ nhiệm võ đường  thực hiện

2

Đai trắng lên đai xanh

Thời gian tập từ tháng thứ 7 đến  tháng thứ 12

Tuần tập 2 buổi

1.   Ôn lại bài cũ

2.   Bài mưu tẩy diện

3.   Bài lục thổ tấn

4.   Bài phân thức liên hoàn 2

5.   Kỹ thuật sử dụng trường côn.

6.   Tập đòn độc lập (2 đòn tay, 2 đòn chân)

Môn sinh thể hiện tốt về tấn pháp, thủ pháp, thân pháp, nhãn pháp trong khi đi quyền

1.   Kỹ thuật gạt, đỡ bằng tay và phản đòn bằng chân.

2.   Kỹ thuật di chuyển gạt đỡ bằng tay và phản đòn bằng chân.

3.   Kỹ thuật khác do chủ nhiệm võ đường thực hiện.

3

Đai xanh lên đai tím.

Thời gian tập từ tháng thứ 13 đến  tháng thứ 18

Tuần tập 2 buổi

1.   Ôn lại bài cũ

2.   Bài côn thái sơn

3.   Quyền cơ bản tay 1

4.   Pháp tay 1

5.   Thượng mã quyền

6.   Tập đòn độc lập (3 đòn tay, 3 đòn chân)

7.   Tập phản xạ nhãn pháp.

8.   Đấu tự do 1 đánh 1.

Môn sinh thể hiện tốt về tấn pháp, thủ pháp, thân pháp, nhãn pháp, tốc độ, sức mạnh trong khi đi quyền.

1.   Kỹ thuật gạt, đỡ, tránh đòn, phản đòn bằng tay, chân.

2.   Kỹ thuật dử đòn bằng tay ra đòn bằng chân.

3.   Kỹ thuật bắt, khóa đòn tay đối phương.

4.   Kỹ thuật khác do chủ nhiệm võ đường thực hiện.

4

Đai tím lên đai vàng

Thời gian tập từ tháng thứ 19 đến  tháng thứ 24

Tuần tập 2 buổi

1.   Ôn lại bài cũ

2.   Quyền căn bản tay 2

3.   Bài Mai dân

4.   Pháp tay 2

5.   Bài côn trận

6.   Tập đòn độc lập (3 đòn tay, 3 đòn chân)

7.   Tập phản xạ nhãn pháp, thân pháp.

8.   Đấu tự do 1 đánh 1

Môn sinh thể hiện tốt về tấn pháp, thủ pháp, thân pháp, nhãn pháp, tốc độ, sức mạnh và phân bố lực trong khi đi quyền

1.   Kỹ thuật tránh đòn bằng thân pháp, dịch chuyển.

2.   Kỹ thuật phá trụ đối phương.

3.   Kỹ thuật  dử đòn bằng chân ra đòn bằng tay.

4.   Kỹ thuật khác do chủ nhiệm võ đường thực hiện.

5

Đai vàng lên vàng đỏ

Thời gian tập từ tháng thứ 25 đến  tháng thứ 31

Tuần tập 2 buổi

1.   Ôn lại bài cũ

2.   Lão mai

3.   Ngọc trản

4.    Long hoa đao pháp

5.   Thần đồng

6.   Tập đòn độc lập (3 đòn tay, 3 đòn chân)

7.   Đấu tự do 1 đánh 1

Môn sinh thể hiện tốt về tấn pháp, thủ pháp, thân pháp, nhãn pháp , tốc độ, sức mạnh và phân bố lực, độ bền và sức dẻo của đòn thế trong khi đi quyền

1.   Kỹ thuật tránh đòn, gạt đỡ trong khi tấn công

2.   Kỹ thuật phòng thủ và  ra đòn liên tiếp

3.   Kỹ thuật bẫy đòn

4.   Kỹ thuật khác do chủ nhiệm võ đường thực hiện

6

Đai vàng đỏ lên đỏ

 

Thời gian tập từ tháng thứ 32 đến  tháng thứ 37

Tuần tập 2 buổi

1.   Ôn lại bài cũ

2.   Đoản côn 1

3.   Nhị tinh quyền

4.   Long hoa đao pháp (tiếp tục)

5.   Tập đòn độc lập (3 đòn tay, 3 đòn chân)

6.   Tập phản xạ nhãn pháp, thân pháp, thủ pháp, tấn pháp, cước pháp

7.   Đấu tự do 1 đánh 2

Môn sinh thể hiện tốt về tấn pháp, thủ pháp, thân pháp, nhãn pháp, tốc độ, sức mạnh và phân bố lực, độ bền và sức dẻo của đòn thế trong khi đi quyền

1.   Kỹ thuật áp sát đối phương và ra đòn trong phạm vi hẹp

2.   Kỹ thuật dẫn dụ đối phương ra đòn

3.   Kỹ thuật ứng chiến bằng binh khí với binh khí

4.   Kỹ thuật khác do chủ nhiệm võ đường thực hiện