Hotline: 09036356899 Email: binhdinhgia1102@gmail.com
    

 


Bảng vàng thành tích Môn phái BĐG

11:45 | 30/08/2017


BẢNG VÀNG THÀNH TÍCH

MÔN PHÁI BÌNH ĐỊNH GIA

(Giai đoạn 1995 - 2017)


Hội diễn / Giải

Vị trí

toàn đoàn

Vàng

Bạc

Đồng

Hội diễn võ thuật cổ truyền Hà Nội - lần thứ 11 1995

Nhất

5

4

6

Hội diễn võ thuật cổ truyền Hà Nội - lần thứ 12 1996

Nhất

5

4

3

Hội diễn võ thuật cổ truyền Hà Nội - lần thứ 14 1997

Nhì

4

5

3

Hội diễn võ thuật cổ truyền Hà Nội - lần thứ 13 1998

Nhất

3

3

6

Hội diễn võ thuật cổ truyền Hà Nội - lần thứ 14 1999

Nhất

4

2

5

Hội diễn võ thuật cổ truyền Hà Nội - lần thứ 15 2001

Nhất

2

3

0

Hội diễn Võ cổ truyền HN  lần thứ 16-2001

Nhất

6

8

3

Hội diễn Võ cổ truyền HN  lần thứ 17-2001

Nhì

3

4

5

Hội diễn võ thuật cổ truyền Hà Nội lần thứ 18 -2003

Nhất

7

7

6

Hội diễn võ thuật cổ truyền Hà Nội lần thứ 19 - 2004

Nhất

5

3

8

Hội diễn võ thuật cổ truyền Hà nội lần thứ 20 - 2004

Nhất

4

6

6

Hội diễn võ thuật cổ truyền hà nội lần thứ 21 (ko làm)

 

 

 

 

Hội diễn võ thuật cổ truyền hà nội lần thứ 22 - 2008

Nhất

6

5

3

Giải thi đấu biểu diễn võ thuật cổ truyền Hà Nội mở rộng lần thứ 23 - 2008

Ba

3

7

8

Giải thi đấu biểu diễn võ thuật cổ truyền Hà Nội mở rộng lần thứ 24 - 2009

Nhì

9

8

5

Giải võ thuật cổ truyền Hà Nội mở rộng lần thứ 26 - 2012

Nhất

22

17

34

Hội diễn võ thuật cổ truyền Hà nội mở rộng lần thứ 27

Nhất

19

15

52

Giải võ thuật cổ truyền Hà Nội - 2012 lần thứ 28

Nhất

16

11

12

Giải võ thuật cổ truyền Hà Nội mở rộng lần thứ 29 - 2013

Nhất

31

30

51

Hội diễn võ thuật cổ truyền Hà nội mở rộng lần thứ 30 - 2014

Nhất

29

20

45

Hội diễn võ thuật cổ truyền Hà nội mở rộng lần thứ 31 - 2015

Nhất

26

24

61

Hội diễn võ thuật cổ truyền Hà nội mở rộng lần thứ 32 - 2016

Nhất

19

13

63

Hội diễn võ thuật cổ truyền Hà nội mở rộng lần thứ 33 - 2017

Nhất

19

10

64